Algemene voorwaarden


WEDSTRIJDVOORWAARDEN

Door deel te nemen aan deze wedstrijd ("Wedstrijd") aanvaardt de deelnemer ("Deelnemer") de huidige wedstrijdvoorwaarden. Er zal geen verdere schriftelijke of telefonische communicatie over de Wedstrijd plaatsvinden. Voor alles wat in de onderhavige wedstrijdvoorwaarden niet is geregeld, heeft de Organisator (zoals hieronder gedefinieerd) het recht om de nodige maatregelen te nemen om de Wedstrijd goed te laten verlopen. In geval van bijzondere omstandigheden behoudt de Organisator zich het recht voor om deze wedstrijdvoorwaarden aan te passen voor zover als nodig.


1. Organisator
(a) Deze wedstrijd wordt georganiseerd door BD myShopi, met maatschappelijke zetel te Pegasuspark, De Kleetlaan 12A/B, 1831 Machelen/Diegem en ondernemingsnummer (BE) 0853194447 ("Organisator").


2. Doelgroep
(a) Een Deelnemer moet op het ogenblik van deelname aan de Wedstrijd minstens 18 jaar of ouder zijn en verblijven op het grondgebied van België.
(b) Een Deelnemer moet op het ogenblik van deelname aan de Wedstrijd lid zijn van het panel getiteld ‘BrievenbusPanel’ voor kwaliteitsmeting van de Organisator (“BrievenbusPanellid”).
(c) Personen die betrokken zijn bij de organisatie en het beheer van de Wedstrijd, alsmede hun directe familieleden, zijn uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd.


3. Duur van de Wedstrijd
(a) De Wedstrijd welke periodiek door de Organisator wordt georganiseerd, loopt telkens van de eerste dag 00:00u van de week te beginnen op maandag tot de laatste dag 00:00u van de week (“Deelnametermijn”). Op het voormeld eindtijdstip van de Wedstrijd moeten de enquêtes van de Deelnemer definitief en volledig zijn ingevuld en verzonden.


4. Deelname aan de Wedstrijd
(a) Een Deelnemer kan aan de wedstrijd deelnemen door de enquête gelinkt met zijn uniek ID als BrievenbusPanellid door te sturen via de applicatie welke te bereiken is via de hyperlink toegestuurd aan het BrievenbusPanellid per e-mail.
(b) Per e-mailadres en per uniek ID van de Deelnemer als BrievenbusPanellid kan slechts één keer per week gedurende de Deelnametermijn geldig worden deelgenomen aan de Wedstrijd. Personen die meer trachten deel te nemen dan dit voorschrift kunnen worden uitgesloten. In geval van duidelijke en aanwijsbare pogingen tot bedrog en van valse of onvolledige verklaringen, houdt de Organisator zich het recht voor om de Deelnemer onmiddellijk uit te sluiten.
(c) Indien toepasselijk, behoudt de Organisator zich het recht voor om een of meerdere prijzen niet uit te reiken omwille van het niveau van de deelnames met name o.a. omwille van de kwaliteit van de ingevulde enquêtes van de Deelnemers als BrievenbusPanellid.


5. Prijzen
(a) Uit de Deelnemers welke gedurende de Deelnametermijn op geldige wijze hebben deelgenomen worden vijf winnaars geselecteerd via het beantwoorden van de schiftingsvraag “hoeveel mensen hebben deze week deelgenomen aan de enquête van het BrievenbusPanel?”. De Deelnemer die het werkelijk aantal deelnemers het dichtst benadert, wordt als eerste winnaar geselecteerd. Op een zelfde wijze wordt daarop uit de resterende groep van deelnemers vier andere winnaars geselecteerd. Indien meerdere Deelnemers een zelfde aantal deelnemers hebben opgegeven en er dus meerdere Deelnemers in aanmerking komen voor een positie als winnaar dan zal het ogenblik van het doorsturen door de Deelnemers van de enquête doorslaggevend zijn. De Deelnemer die de enquête het eerst doorstuurde zal als winnaar worden weerhouden. Het ogenblik van doorsturen is het ogenblik geregistreerd door de applicatie welke te bereiken is via de hyperlink. Elke winnaar ontvangt een digitale waardebon ter waarde van 25 EUR.
(b) De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de Wedstrijd en enkel de Organisator beslist over de winnaar(s). Deze beslissingen kunnen niet worden aangevochten en er wordt niet over gecorrespondeerd.
(c) Elkeen van de Deelnemers kan slechts één keer per maand een prijs winnen. Er worden vijf prijzen voor een totale waarde van 125 EUR uitgereikt per Deelnametermijn.
(d) De winnaar kan de door hem gewonnen prijs niet betwisten, noch een aanpassing of vervanging vragen om welke reden dan ook. De winnaars kunnen geen schadeloosstelling vragen vanwege de Organisator wegens de aanvaarding en/of het gebruik van de prijs, noch is de Organisator aansprakelijk indien de winnaar de prijs niet of slechts op beperkte wijze kan gebruiken/ervan genieten door toedoen van derden (bijvoorbeeld afgelasting). Prijzen zijn bovendien persoonlijk en niet overdraagbaar.
(e) De prijzen die niet aan de winnaar(s) worden uitgereikt, zullen worden toegevoegd aan de prijzen voor de volgende Deelnametermijn. Indien de Organisator zou besluiten dat er geen volgende Deelnametermijn meer volgt dan zal de loting voor deze prijs worden overgedaan waarbij de winnaar welke zijn prijs niet (tijdig) aanvaardde wordt uitgesloten van deze loting.


6. Kennisgeving en ontvangst van de prijs
(a) De winnaars worden per e-mail op het e-mailadres gekoppeld aan hun uniek ID als BrievenbusPanellid verwittigd en moeten hun prijs aanvaarden binnen de 15 dagen volgend op de eerste kennisgeving waarbij zij worden verwittigd dat zij hebben gewonnen. De winnaars worden geacht de kennisgeving te hebben ontvangen binnen de 5 dagen na de verzending van de kennisgeving per e-mail. Indien dit niet gebeurt, wordt verondersteld dat de winnaars niet bereikt kunnen worden en zal hun prijs worden toegevoegd aan de prijzen van de volgende Deelnametermijn. Indien de Organisator zou besluiten dat er geen volgende Deelnametermijn meer volgt dan zal de loting voor deze prijs worden overgedaan waarbij de winnaar welke zijn prijs niet (tijdig) aanvaardde wordt uitgesloten van deze loting. De personen die de volgende Deelnametermijn of bij een nieuwe loting zouden worden uitgeloot, dienen dezelfde termijnen te respecteren inzake aanvaarding van de prijs.
(b) De prijzen worden overgeschreven naar de bankrekening met het rekeningnummer zoals opgegeven door de winnaar op het ogenblik van de deelname aan de Wedstrijd. De Organisator kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in geval de prijs niet wordt ontvangen wegens een fout vanwege de Deelnemer in het opgegeven adres of andere persoonlijke informatie, of door toedoen van derde partijen (zoals bijvoorbeeld post- of koerierdiensten).


7. Kosteloos karakter van de deelname
(a) Deelname aan de Wedstrijd is kosteloos, behoudens de normale kosten voor toegang tot het internet met het oog op de deelname zelf aan de Wedstrijd. U dient zelf in te staan voor deze kosten.


8. Aansprakelijkheid
(a) De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval de Wedstrijd en/of deze wedstrijdvoorwaarden moeten worden geannuleerd of gewijzigd in welk onderdeel dan ook. Voor zover toegelaten onder het toepasselijke recht, sluit de Organisator tevens elke aansprakelijkheid uit voor schade die in het kader van deze Wedstrijd door zijn toedoen wordt veroorzaakt. In elk geval, en behoudens wettelijke gevallen waarin aansprakelijkheid niet beperkt kan worden, is de totale geaggregeerde aansprakelijkheid van de Organisator steeds beperkt tot vijfentwintig euro (€ 25).
(b) De Deelnemer waarborgt, en vrijwaart de Organisator volledig voor enige schade veroorzaakt door niet-naleving van deze waarborg, alle nodige rechten en toestemmingen te hebben verkregen voor het plaatsen van welke inhoud dan ook die met het deelnemen aan de Wedstrijd gepaard gaat.
(c) De Organisator wijst alle aansprakelijkheid af in geval van toegangsproblemen en belemmeringen tot, het slecht functioneren van of enige moeilijkheden met betrekking tot technische instrumenten, computers, de telefoonlijn, kabels, elektronica, software en materiaal, doorzending en verbinding, de verbinding met het internet en het mobiel en vast telefoonnetwerk die tot gevolg kunnen hebben dat de Deelnemer op enige wijze wordt verhinderd om deel te nemen aan de Wedstrijd. Hetzelfde geldt indien gebruik zou worden gemaakt van fysieke post- of koerierdiensten.
(d) Zo ook aanvaardt de Organisator op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor problemen veroorzaakt aan de configuratie van de apparatuur van de Deelnemer die een weerslag kunnen hebben op de inspanningen van de Deelnemer tijdens het deelnemen aan de Wedstrijd.


9. Verwerking van persoonsgegevens
(a) Het is mogelijk dat aan de Deelnemer gevraagd wordt om bepaalde gegevens, waaronder persoonsgegevens, op te geven voor deelname aan de Wedstrijd. Het niet opgeven van de gegevens in de verplichte velden verhindert een deelname aan de Wedstrijd.
(b) De Organisator, waarvan u de contactgegevens bovenaan terugvindt, of een andere met de Organisator verbonden vennootschap, zal uw persoonsgegevens enkel gebruiken voor de afhandeling van de Wedstrijd. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en om ze te laten verbeteren indien ze niet correct zouden zijn. Als u dit wil doen, dan kan u ons eenvoudig contracteren via contact@BrievenbusPanel.be of contact@boiteauxlettrespanel.be.
(c) De organisator, of een andere met de Organisator verbonden vennootschap, behoudt zich het recht voor om de naam/namen van de winnaar(s) openbaar te maken op de website. De afbeelding (foto of video) van de winnaar(s) kan ook gebruikt worden door de Organisator, of een andere met de Organisator verbonden vennootschap, voor promotiedoeleinden, bijvoorbeeld op de website, tot vijf (5) jaar na het afsluiten van de Wedstrijd.


10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
(a) De huidige wedstrijdvoorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. Elk geschil betreffende de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van deze wedstrijdvoorwaarden zal definitief worden beslecht door de bevoegde rechtbanken in Brussel (België), tenzij dwingende regelgeving anders zou bepalen.

Inschrijven
brievenbusPanel